NEWS & EVENTS

Paketa ligjore e Reformës në Drejtësi përfshin ndryshime në Kodin e Procedurës Civile, të cilat u kryen duke pasur si qëllim primar përshpejtimin e proçesit gjyqësor, efiçencën e gjykimeve, eleminimin e seancave pa veprime. Pavarësisht qëllimit për të cilin këto ndryshime u implementuan në KPrC ishte e nevojshme vlerësimi i impaktit të këtyre ndryshimeve në praktikën gjyqësore civile shqiptare…

Studio Ligjore Zaka, Kosta & Memishaj është duke rekrutuar avokatë, për ti bërë pjesë të stafit të saj. Kriteret që duhet të plotësojë një aplikant, janë…